1 – Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen DeDrukwerkdealer.nl en de klant en zijn een aanvulling op onze leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
1.2. DeDrukwerkdealer.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4. DeDrukwerkdealer.nl draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant al dan niet elektronisch te hand wordt gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (als deze van toepassing zijn) in de winkelwagen aangegeven.
2.2. DeDrukwerkdealer.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. DeDrukwerkdealer.nl plaatst met grote zorg afbeeldingen van de producten, zoals kaarten, die via de online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Een enkele keer zal een artikel op de afbeelding een kleur/afmeting hebben die niet besteld kan worden.
2.3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2.4. de overeenkomst komt slechts tot stand door bevestiging van DeDrukwerkdealer.nl van een bestelling.

3 – Betaling
3.1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
3.1.a. In sommige gevallen kunnen klanten op rekening bestellen. Bij niet nakomen van betalingsverplichtingen zal altijd een derde partij worden ingeschakeld. Extra kosten worden in dat geval verhaald op de klant die betaling op rekening niet nakomt.
3.2. De bestelling wordt pas uitgevoerd zodra de betaling volledig is voldaan, met uitzondering van klanten met onder 3.1.a genoemde betalingsoptie.
3.3. Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
3.4. 
Betaalmethodes van Klarna. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we je de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

4 – Verzendkosten
4.1. Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.2. Bij een ruiling zal DeDrukwerkdealer.nl verzendkosten in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel.

5 – Levering
5.1. DeDrukwerkdealer.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan UPS, Post-NL, GLS of DHL (of soortgelijke vervoerder die het snel kan leveren).
5.2. DeDrukwerkdealer.nl streeft ernaar om papier/envelop-bestellingen gedaan vóór 12.00 uur dezelfde (werk)dag te versturen. Drukwerk is afhankelijk van het gekozen product 3-10 werkdagen.
5.3. DeDrukwerkdealer.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling te annuleren.
5.4. DeDrukwerkdealer.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres. DeDrukwerkdealer.nl is evenmin aansprakelijk indien een vervoerder het pakket verliest of aflevert op een verkeerd adres. DeDrukwerkdealer.nl zal in dat geval altijd proberen om bij vervoerder alle informatie te verkrijgen die nodig is om een pakket terug te krijgen of alsnog te laten afleveren bij de klant.
5.5. Alle door DeDrukwerkdealer.nl geleverde zaken blijven eigendom van DeDrukwerkdealer.nl of haar toeleveranciers, totdat er volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
5.6. DeDrukwerkdealer.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet op tijd leveren door haar vervoerder. Op basis hiervan kan geen annulering van de bestelling plaatsvinden.

6 – Annuleren
Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd of in druk is. U kunt een annulering doorgeven per telefoon of per email.

7 – Ruilen en Retourneren / Reclamatie
7.1.
Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Dit geldt alleen voor niet gepersonaliseerde producten (dus niet voor print- en drukwerk). Ook voor papier wat naar kleiner formaat is gesneden dan A4 kan niet retour. Dit papier is speciaal voor de klant gesneden. 
(Wel retour bijv.; ongeopende pakken A4/A3 papier, verpakkingsmaterialen, enveloppen (onbedrukt), inbindmateriaal, enz.)

7.2. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

7.3 Reclamatie: Voor Print- en drukwerk welke niet niet juist gedrukt is, kan een reclamatie worden ingediend. Een reclamatie stuur je naar info@dedrukwerkdealer.nl. Vermeld bij een reclamatie altijd de onderstaande punten.
A. Vermeld je in ieder geval het ordernummer (en/of sluit de nota bij).
B. Maak foto’s van het onjuiste drukwerk en sluit deze bij
C.
Vermeld waarom het drukwerk niet juist is gedrukt.
D.
Vermeld hoeveel stuks van de order niet juist is gedrukt.
E.
Geef aan een restitutie of herdruk te willen.
Dedrukwerkdealer.nl beoordeelt de reclamatie en zal binnen 5 werkdagen een voorstel voor herstel of korting aanbieden.

7.4. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden: a) Na bezorging van uw bestelling heeft de klant 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren (zie ook punt 7.1). Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. b) De goederen dienen in onbeschadigde staat te zijn. c) Met de retourzending dient de klant een brief te doen met daarop uw gegevens en het factuurnummer. d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.

8 – Voorraad
8.1. De meeste standaard artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. De klant wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. DeDrukwerkdealer.nl zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

9 – Privacy (zie ook onze pagina Privacy op deze website)
9.1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van DeDrukwerkdealer.nlDeDrukwerkdealer.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
9.2. De klant mag de gegevens die DeDrukwerkdealer.nl over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De klant heeft het recht DeDrukwerkdealer.nl te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van klant te verwijderen.
9.3. Tenzij de klant zich daarvoor heeft aangemeld, ontvangt de klant van DeDrukwerkdealer.nl geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten. Indien u van DeDrukwerkdealer.nl geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail (info@DeDrukwerkdealer.nl) aan ons melden.

10 – Copyright beeld- en tekstmateriaal.
De intellectuele eigendomsrechten op alle producten van DeDrukwerkdealer.nl blijven bij DeDrukwerkdealer.nl. of bij de derden van wie DeDrukwerkdealer.nl het recht heeft verkregen deze producten te verkopen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

11 – Garanties
Gebreken die door de klant aan DeDrukwerkdealer.nl worden gemeld in een periode van 7 dagen na ontvangst van de producten zullen door DeDrukwerkdealer.nl ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van die gebreken aan de klant valt toe te rekenen. In geval van een vervanging van het product komen de retour zendkosten voor rekening van de klant.

12 – Aansprakelijkheid
12.1DeDrukwerkdealer.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de geleverde producten.
12.2. de klant vrijwaart DeDrukwerkdealer.nl voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

13 – Varia
13.1. Op de algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding tot klanten, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
13.3. DeDrukwerkdealer.nl mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
13.4. DeDrukwerkdealer.nl mag rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan derden en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht om de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
13.5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van DeDrukwerkdealer.nl wezenlijke bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft DeDrukwerkdealer.nl het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen.

Vragen, klachten en opmerkingen.
U kunt contact opnemen met:
info@DeDrukwerkdealer.nl
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 04056708.